ضوابط نگهداری گچ،کلیک کنید
دو شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ضوابط نگهداری گچ،کلیک کنید


✔ضوابط نگهداری گچ
✓نگهداری گچ پاکتی در فضای سر پوشیده و به صورت دراز مدت:پاکت های گچ ساختمانی باید در محل های تمیز و سر پوشیده باشد.در صورت امکان از قرار دادن پاکت های گچ بر روی کف انبار خودداری شود.برای اینکار لازم است از سکوهای چوبی یا پلاستیکی استفاده شود.پاکت های گچ باید با فاصله از دیوار انبار شوند.حداقل فاصله ده سانتی متر توصیه می شود.
✓نگهداری گچ پاکتی در فضای رو باز و به صورت کوتاه مدت و مصارف روزانه:گچ های پاکتی باید روی یک سکوی چوبی یا پلاستیکی به ارتفاع حداقل ده سانتیمتر از زمین چیده شود.در صورتی که از ورق پلاستیکی استفاده شود باید لبه های کناری ان را بالا آورد به نحوی که اب جاری نتواند به پاکت ها برسد(این مطلب خلاصه می باشد)
منبع:مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم

نظر جدید