توضیحات

طراحی و اجرای تاسیسات،
تاسیسات بندر عباس،
اجرای سیستم سرمایش و گرمایشی بندر عباس،
تاسیسات بندعباس،

آدرس
هرمزگان ,بندر عباس
09177394389

بندر عباس