توضیحات

عرضه انواع سیمان فله و پاکتی واجر
سیمان نایین
سیمان تجارت مهریز یزد
اجر فشاری*دستی*بلوک و...

آدرس
یزد ,یزد
09135254577
09135254577
09135254577

یزد صفاییه مهراوران

نقشه