توضیحات

انجام خدمات مهندسی ( محاسبات سازه نظارت و تهیه نقشه های معماری) مشارکت در ساخت اجرای ساختمان به صورت مدیریت پیمان

آدرس
اصفهان ,اصفهان
03137777313
09131127446
mehrdadshadfar@gmail.com

بلوار کشاورز جنب رستوران بیستون

نقشه