توضیحات

تولید خرپای میلگردی تیرچه،تیرچه بتنی،خاموت آماده تیر و ستون،میلگرد برش شده در طول های مختلف تبریز،فروش خرپای میلگردی تیرچه،تیرچه بتنی،خاموت آماده تیر و ستون،میلگرد برش شده در طول های مختلف تبریز،قیمت خرپای میلگردی تیرچه،تیرچه بتنی،خاموت آماده تیر و ستون،میلگرد برش شده در طول های مختلف تبریز،نصب خرپای میلگردی تیرچه،تیرچه بتنی،خاموت آماده تیر و ستون،میلگرد برش شده در طول های مختلف تبریز،خرپای میلگردی تیرچه تبریز،خاموت آماده تیر تبریز،تیرچه بتنی تبریز

آدرس
آذربایجان شرقی ,تبریز
04134440211

تبریز،چهاراه لاله،خیابان کار پیشه،نبش تقاطع امیر کبیر،شرکت اتحاد