توضیحات

تولید بلوک های سیمانی در ابعاد مختلف

آدرس
هرمزگان ,کیش
ََ021-65607410

کیش بازار هرموز