توضیحات

گیلان کیلومتر 4 جاده چابکسر ،گل و گیاه پالم پردیس،
محوطه سازی،درختان تنومند گلدانی،
انواع درخت گلدانی

آدرس
گیلان ,چابکسر
01342677190

گیلان کیلومتر 4 جاده چابکسر ،گل و گیاه پالم پردیس، محوطه سازی،درختان تنومند گلدانی، انواع درخت گلدانی