توضیحات

لوله و اتصالات بخاری و یکیج. ایچ,زانو, لوله,
منقل و سیخ کباب.

آدرس
اصفهان ,اصفهان
09133707189
Rajaeiabbas41@gmail.com

اصفهان, جرقویه علیا, رامشه,جنب کشت و صنعت, کارگاه برادران رجایی(میرکاظم)