توضیحات

سیمان ضد سولفاته
سیمان سفید
سیمان فله
سیمان پاکت

آدرس
آذربایجان شرقی ,تبریز
09141164935
09141164935
panahgeo@yahoo.com

تبریز