توضیحات

کارخانجات تولیدی آجرآزادی و فدک تولید کننده آجرهای نما-آجرنسوز-آجرنمای نسوز-آجرنمای انگلیسی-آجرنمای شاموتی و نماهای ترکیبی

آدرس
تهران ,تهران
22865472
09121758829
info@ajoreazadi.ir

خیابان آیت پ11